Movie Games Mobile to spółka wchodząca w skład notowanej na rynku New Connect Grupy Movie Games. Pomysł powołania do życia MGM zrodził się w głowie prezesa i założyciela Movie Games, Mateusza Wcześniaka, jako odpowiedź na potrzebę uzupełnienia portfolio Grupy o kompetencje w zakresie tworzenia gier mobilnych oraz portowania na platformy mobilne najciekawszych produkcji na PC i konsole wydawanych przez pozostałe podmioty z rodziny MG.

NASZE GRY

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Movie Games Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie kancelarii Wądołowski i Wspólnicy sp. k., ul. Marszałkowska 45/49 lok. 31, 00-648 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Kancelarii odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Relacje inwestorskie

Inwestorów zapraszamy do kontaktu pod adresem:

ir@moviegamesmobile.pl